top of page

Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija


Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija (isp. „Servidoras del Señor y de Virgen de Matara“) – tai pašvęstojo gyvenimo moterų kongregacija, 1988 metų kovo 19 dieną įsteigtas Argentinoje. Šis vienuoliškas kongregacija yra moteriškoji Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos šaka, kartu su vyriškąja vienuolijos šaka ir pasauliečių tretininkų ordinu sudaranti vieningą Įsikūnijusio Žodžio religinę šeimą, gyvenančią tokiu pat dvasingumu – kultūros evangelizacija, tai yra esanti nauju Žodžio Įsikūnijimu visose žmogaus gyvenimo srityse.


PRADŽIŲ PRADŽIA…

Kongregacija gimė San Rafael (Argentina) mieste, tame pačiame visos kongregacijos lopšyje. Kai 1984 metais savo veiklą pradėjo Įsikūnijusio Žodžio vyriškoji vienuolių kongregacija, po kelerių metų merginų grupė, pajutusi gilų troškimą pasišvęsti Dievui ir gyventi tokiu pat dvasingumu, kreipėsi į kongregacijos įsteigėją Kun. Carlos Miguel Buela, jog šis atsižvelgtų į šį jų troškimą ir, jei tai Dievo valia, duotų pradžią moteriškajai vienuolyno šakai. Kun. Carlos Miguel Buela, patikėjęs Dieviškajai Apvaizdai patvirtinimą, ar ši nauja galimybė siųsta Dievo, paprašė, jog būtų išpildytos trys sąlygos, kurių išpildymas ir būsiąs teigiamas atsakymas. Sąlygos buvo tokios: turi atsirasti moteris, galinti būti bendruomenės vyresniąja, kunigas, galįs dvasiškai lydėti naujo Instituto steigimosi procese bei vienuolių formavime, bei kad atsirastų namai, kuriuose galėtų įsisteigti pirmoji bendruomenė. Sąlygos nebuvo lengvai įgyvendinamos, tad visos merginos jungėsi į trisdešimties dienų maldą Šventajam Juozapui, mergelių globėjui, prašydamos užtarimo ir visų sąlygų išsipildymo. Dievo ir Jo Dieviškosios Apvaizdos dėka greitu laiku visos sąlygos buvo išpildytos ir 1988 metų kovo 19 dieną, kai visuotinė Bažnyčia mini Šv. Juozapo iškilmę, oficialiai buvo įsteigtas Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija. Pirmieji kongregacijos namai pavadinti Šv. Juozapo, kuris nuo pat kongregacijos pradžios iki dabar yra artimiausias seserų vienuolių šventasis globėjas, vardu.


MATARA

Matara – miestelis šiaurinėje Argentinos dalyje. Jis gerai žinomas dėl ypatingo medinio kryžiaus, kuris yra laikomas seniausiu pirmosios Amerikos žemyno evangelizacijos simboliu.

XVI a. iš Ispanijos į žemyną atvykę pirmieji misionieriai pradėjo evangelizuoti vietinius gyventojus – indėnus. Misionieriai ėmė kurti miestelius ir burti bendruomenes steigdami mokyklas, slaugos namus, mokydami vietinius agrokultūros bei, žinoma, supažindindami su Dievu. Vienas indėnas išskaptavo medinį 35 cm kryžių jame pavaizduodamas misionierių perteiktą katechezę. Kryžiuje būtent ir atsispindi visi svarbiausi tikėjimo slėpiniai bei mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus misija.


Visoje Pietų Amerikoje šis kryžius tapo evangelizacijos simboliu, o mūsų seserų vienuolių kongregacijos seserys gavo šį vardą būtent todėl, kad atspindėtų misionierišką kongregacijos prigimtį. Taip pat maža metalinė kryžiaus kopija yra vienuolių abito dalis, nešiojama ant krūtinės.


IŠPLITIMAS

Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija, kaip ir Įsikūnijusio Žodžio kongregacija, greitai plačiai pasklido po visą pasaulį. Vyskupų prašymu daugelyje šalių kartu dirba abiejų kongregacijų nariai – vieni kitiems padėdami gali geriau vykdyti evangelizacijos darbą. Abi: tiek vyriškoji, tiek moteriškoji kongregacijos, dalijasi tuo pačiu įkūrėju, Konstitucijomis ir tokiu pat dvasingumu, tad, glaudžiai bendradarbiaudami, misionieriškame darbe geba įveikti kasdieninius iššūkius. Nors juridiškai ir yra dvi atskiros kongregacijos, vienijasi šeimyniniu dvasingumo ryšiu, užkoduotu abiejų kongregacijų prigimtyje. Dievo dėka mūsų kongregacijoje turime kontempliatyviųjų bei apaštalinių seserų šakas, taip pat kongregaciją praturtina graikų katalikų apeigų seserys, daugiausia kilusios iš Ukrainos.

Pagal 2018 metų duomenis Mataros (trump. „Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaitės“) seserų vienuolių misionierių bendruomenės išplitusios 5 žemynuose, 36 šalyse, 91 vyskupijoje ir yra 171 bendruomenė. Iš viso kongregacija skaičiuoja 58 skirtingų tautybių daugiau kaip 1255 narių.


PAŠVĘSTASIS GYVENIMAS

Vienuolijos įkūrimas atsiliepia į „troškimą duoti Jėzui Kristui nuotakas, atitinkančias Jo Širdį”; dėl šios priežasties pirminis pašvęstųjų moterų pašaukimas – būti Kristaus nuotaka ir dvasine sielų motina, jos ieško galimybių įgyvendinti savo pašaukimą būdamos misionierėmis misijoje ar uždarajame vienuolyne visuose pasaulio žemynuose.

Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaitės visų pirma siekia gilaus pasišventimo Dievui, todėl atlieka tris pašvęstojo gyvenimo įžadus: neturto, skaistumo ir paklusnumo bei ketvirtąjį – Meilės vergystės ir visiško pasiaukojimo Mergelei Marijai įžadą. Kad visiškai atsiskirtų nuo pasaulio ir pasišvęstų tik Dievui, pirmaisiais vienuolių gyvenimo metais pakeičia pasaulietinį vardą į vienuolišką, kuris mūsų kongregacijoje yra visuomet Marijos vardas su tam tikru pridėtiniu vardu, kad taip išreikštume mūsų gilų pamaldumą Marijai ir sektume Įsikūnijusio Žodžio Motinos pavyzdžiu. Dar viena pasišventimo Dievui išraiška – tai vienuoliško abito nešiojimas, kuris aiškiai išreiškia atsiskyrimą nuo pasaulio, neturtą, pasiaukojimą Dievui. Žinodamos Dievo Tėvo kvietimą ir Šventosios dvasios vedamos, nori sekti Kristumi, neturtingu, skaisčiu ir paklusniu. Nori atkartoti Jo mąstymą ir gyvenimo būdą. Sekdamos Marijos, kiekvienos pašvęstosios pavyzdžiu, trokšta būti ypatingi Dievo meilės žmonėms ženklai ir dalininkai Bažnyčios, kuri yra tyra Nuotaka ir Motina.


Seserų vienuolynas Lietuvoje

Medžiotojų g. 20, 37176 Panevėžys Tel.: (45) 45 4052, mob. tel. : + 370 622 13892 El. paštas: c.puertadelaaurora@servidoras.org

Svetainė internete: www.servidoras.org, www.ssvmne.org

Comments


bottom of page