top of page

Apaštalinė veikla

Mūsų apaštalinės veiklos turi būti skirtos ugdyti Kristų žmonėse ir padėti sieloms pasiekti išganymą.


Mes ypatingai atsiduodame šioms veikloms:


Dievo Žodžio skelbimui

Skelbkite Dievo Žodį, kuris yra aštresnis už bet kurį dviašmenį kardą (Žyd 4,12). Vienuoliai, skelbiantys Dievo Žodį, turi gyventi glaudžiai susivieniję su Kristumi ir besąlygiškai mylėti sielas; jie turi prisiminti, kad „visi, kurie skelbia Žodį, yra Žodžio balsai“ (Šv. Augustinas). Pamokslavimo sferos yra plačios, tai apima: Šventojo Rašto studijas, Bažnyčios Šventųjų Tėvų teologijos mokymo studijas, liturgiją, katekizmą, tarpreliginį dialogą, knygų leidybą, ir darbą su mass media internete.


Intelektualiajam apaštalavimui


Kai kurie Įsikūnijusio Žodžio vienuoliai dėsto seminarijose, universitetuose ir mokyklose dirbdami taip, kad Evangelijos principai galėtų veiksmingai paveikti žmonių gyvenimą. Teologiniai, filosofiniai, moksliniai ir kultūriniai tyrimai yra mūsų charizmos pagrindas.
Darbui parapijose

Kunigai vienuoliai, kurie rūpinasi parapijomis, turi būti pasirengę sielovados veiklai, nuolat klausyti išpažinčių, vesti dvasines pratybas, dėstyti tikybą mokyklose, organizuoti katalikiškos kultūros kursus ir ypač rūpintis sekmadienio liturgija.


Oratorijoms


Privilegijuotas mūsų darbo parapijose aspektas yra oratorija. Oratorija gimė iš Šv. Pilypo Nerio tikėjimo ir noro padėti jaunimui, vėliau Šv. Jonas Bosko ją tobulino. Oratorija – tai vieta, kur jaunimas gali susirinkti, kartu praleisti laiką ir išmokti katalikų tikėjimo tiesų. Turime apaštalauti jauniems žmonėms, nes jie yra Bažnyčios ir visuomenės ateitis.


Gailestingumo darbams


„Kas sako, kad myli Dievą, bet nemyli savo brolio, yra melagis“ (1 Jn 4, 20). Gailestingumo darbai siekia daryti tai, ką įsikūnijęs Žodis – Jėzus padarė savo gyvenime. Jis gydė žmones nuo jų fizinių ir dvasinių kančių, aiškiai įrodydamas savo gailestingumą ir Jo meilę Dievui Tėvui. Mūsų kongregacija teikia materialinę ir dvasinę pagalbą įvairiuose labdaros namuose, ligoninėse ir vaikų globos namuose.


Dvasinėms pratyboms

Dvasinės pratybos, sudarytos iš kelių rekolekcijos dienų, praleidžiamų tyloje, kurių metu siūloma medituoti ir apmąstyti įvairius aspektus tam, kad susitvarkytume savo gyvenimą. Jos atliekamos kiek įmanoma tiksliau, sekant Šv. Ignaco iš Lojolos Dvasinių pratybų knygą. „Dvasinės pratybos skirtos nugalėti pačius save ir savo gyvenimą sutvarkyti taip, kad jokių sprendimų nenulemtų netvarkingi polinkiai“. Šios dvasinės pratybos yra didžiulė pagalba sielai atsikratyti nuo visų ydų ir, kartą jų atsisakius, ieškoti ir atrasti Dievo valią, kad vykdytume ją savo gyvenimuose ir taip išgelbėtume savo sielą.

Misijai

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai” (Mk 16,15) - nenorime būti kurti šiam pašaukimui, kuris skirtas kiekvienam krikščioniui.

Misijos, kurios atnešė tiek daug vaisių Bažnyčios evangelizaciniame darbe, gali būti proga, kad Dievas veiktų savo malonės stebuklus tokioje nebe krikščioniškoje, kristofobiškoje visuomenėje, kaip dabartinė visuomenė. Misijos metu lankome namus tam tikrame regione arba parapijoje, kad pakviestume žmones susitaikyti su Dievu ir sustiprinti jų santykį su Juo. „Misijos centre” siūlomos kitos pamaldumo, ketechezinės, kultūrinės ir pramoginės veiklos. Misijos laikotarpis - tai atsivertimo malonės ir džiaugsmo Viešpatyje laikas.

Sportui, stovykloms, ekskursijoms


Džiaugsmas ir dorybė visuomet turi būti kartu. Todėl organizuojame sportines ir poilsines veiklas, kurios mums leidžia turėti sveikame kūne, sveiką sielą mens sana in corpore sano ir sukuria mums sveikos ir šventos pramogos aplinką. Stovyklos, kurios turi ypatingą svarbą, žinant, jog tai yra dorybių mokykla.Jaunimo grupėms

Jaunimo grupė, kuri „nesigėdija Evangelijos, nes ji yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam” (Rom 1,16), ir taip pat žinome, jog jei išpažįstame Kristų prieš žmones, Jis mus išpažins Dievo angelų akivaizdoje (Lk 12,8).

Mūsų laikais daug jaunuolių katalikų jaučiasi vieniši ir „keisti” savo aplinkose. Ši vienatvė susilpnina jų tikėjimą arba net priverčia jį visai prarasti. Norime sukurti katalikišką tikros draugystės aplinką, kurioje dalinamasi jaunatvišku džiaugsmu, bet taip pat evangelijos idealais, meile bažnyčiai, meile skaistumui, Dieviškų dalykų džiaugsmu ir t.t.


Voces Verbi - Jaunimo grupė

Voces Verbi - tai katalikiška jaunimo grupė, kuri nori būti žemės druska ir pasaulio šviesa (Mt 5,13-20). Voces Verbi (Žodžio balsai) vardą paimame iš Šv. Augustino frazės, jis sakė: „kiekvienas žmogus, kuris skelbia Žodį yra Žodžio balsas.” Mes taip pat norime mūsų balsu, ir ypatingai visu mūsų gyvenimu, skelbti tai, ką amžinasis Žodis - Kristus nori pasakyti mūsų šiandienos pasaulio žmonėms.

Tam, kad galėtų perteikti ir skleisti katalikų tikėjimą, Voces Verbi jaunimas stengiasi jį pažinti, pagilinti ir realiai gyventi. Kad to pasiektų, jaunimas savo gyvenimus grindžia Kristumi, atrandamu per sakramentus ir pamaldumu Švenčiausiajai Mergelei Marijai.

Norime dalintis Įsikūnijusio Žodžio religinės šeimos dvasingumu, tikslais ir veikla, nes iš jos gimėme ir esame jos dalis.


Tai tik keli pagrindiniai mūsų apaštalinio darbo pavyzdžiai.

bottom of page