top of page

Kunigai misionieriai


KUNIGAS MISIONIERIUS – TAI PAŠVĘSTASIS, KURIS ATSILIEPĖ Į KRISTAUS KVIETIMĄ MISIJAI: „EIKITE Į VISĄ PASAULĮ IR SKELBKITE EVANGELIJĄ VISAI KŪRINIJAI.“ (MK 16, 15)


Pašventęs visą savo gyvenimą Evangelijos skelbimui ir sakramentų, ypač Švč. Eucharistijos ir atgailos, šventimui. Visas jo gyvenimas – intymus santykis su Dievu per maldą ir meditaciją, visos jo apaštalinės veiklos šaltinį.


Skelbimas

Pamokslavimas – tai pirmoji pareiga norint evangelizuoti kultūrą. Tai, ką kunigas misionierius turi skelbti, pirmiausia, yra Evangelija, „geroji naujiena“, visuotinio prisikėlimo Kristuje žinia, Žodis, tapęs kūnu. Ji talpina tikėjimą, kurį jis skelbia kiekvienam asmeniui „lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). Ši misija reikalauja gilaus Šventojo Rašto išmanymo. Paprastų rašto studijų negana, kunigas misionierius turi medituoti Šventąjį Raštą ir laikyti jį, ypač Kristaus Evangeliją, savo „kasdienine duona“. Jis turi prisiminti, kad malda yra skelbimo maistas. Kunigas, kuris nesimeldžia, nepažins Kristaus pakankamai, kad galėtų Jį skelbti.


Dvasinis vadovavimas

Kunigas misionierius yra dvasinis vedlys, kuris turi vesti sielas į krikščionišką tobulumą. Dvasinis vadovavimas yra sunkus uždavinys. Šv. Jonas Avilietis jį apibrėžė kaip ars artium, menų meną, nes jame nagrinėjami patys aukščiausi dalykai, kurie susiję su Dievu ir žmogaus siela. Kunigas privalo vystyti sugebėjimą vykdyti dvasinį vadovavimą skaitydamas didžių šventųjų, išsiskyrusių savo dvasine doktrina – šv. Kryžiaus Jono, šv Teresės Avilietės – darbus ir kitą visų laikų dvasingumo klasiką.


Išpažintis

Galia per išpažintį panaikinti sielų nuodėmes yra didžiausia dovana, po Mišių šventimo, kurią Kristus suteikė savo kunigams. Išpažintis yra tarsi antrasis krikštas, kuriame krikščioniškai sielai, per nuodėmę praradusiai Dievo malonę, gali būti atleista ir ji gali grįžti į Tėvo namus kaip sūnus palaidūnas (Lk 15, 11-32). Kunigas misionierius išpažinčiai turi skirti pakankamai laiko, nes vienas žmogus, kuris atgauna Dievo malonę, yra daug brangesnis už bet kokį apaštalavimą, kurį kunigas galėtų atlikti.


Mokymas / katekizmas

Kultūros evangelizacija iš esmės remiasi į tikros krikščioniškos doktrinos mokymą, taip, kad Evangelija galėtų būti pritaikyta visose žmogaus gyvenimo plotmėse. Katekizmas – tai bazinis religinis mokymas, kurį kunigai teikia kiekvienoje parapijoje populiariųjų misijų metu, naudodami skirtingas komunikacijos priemones ir skirtingus būdus priklausomai nuo kultūros. Kai kurie mūsų kunigai dirba kaip mokytojai, taip pat dėsto ir universitetuose ar katalikiškose mokyklose, o formacijos laikotarpiu ir seminaristai turi galimybę mokyti vaikus katekizmo kai kurių apaštalavimų metu.


Bendruomenė

Kaip vienuoliai kongregacijos kunigai dažniausiai gyvena mažose bendruomenėse, sudarytose iš dviejų ar daugiau narių. Bendruomeninis gyvenimas yra esminis mūsų dvasingumo elementas. Kiekvienas narys palaiko kitą ir bendruomenė tampa stipresnė, maža ideali visuomenė, kurioje karaliauja Evangelija ir krikščioniška Meilė. Seminaristai beveik kiekvieną akimirką praleidžia kartu, ypač maldos laiką ir formaciją, kad pasiruoštų ateities misijai kartu su kitu kunigu.


Dvasinės pratybos

Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos yra tobula kultūros evangelizacijos priemonė, padedanti pašalinti netvarkingas mūsų aistras ir gyventi pagal Dievą ir Jo valią. Mūsų kunigai misionieriai kas dešimt metų atlieka trisdešimties dienų trukmės ir formacijos laikotarpiu kasmet atlieka aštuonių dienų trukmės dvasines pratybas. Kongregacijos kunigai turėtų būti visada pasiruošę pravesti dvasines pratybas pasauliečiams ir kiekvieną kartą tapti vis didesniais dvasinių pratybų ekspertais.


Malda

Malda yra esminis kunigo misionieriaus uždavinys. Be maldos kiekviena veikla tampa neveiksminga, nes kiekvieno apaštalavimo šaltinis yra Jėzus Kristus. Valandų liturgija yra pamatinė kunigo malda, kurią jis meldžiasi kartu su visa visuotine Bažnyčia. Rožančius yra geriausias būdas parodyti mūsų meilę švč. Mergelei Marijai, lygiai kaip ir Viešpaties angelo malda. Kunigo misionieriaus pamaldumas švč. Eucharistijai apima šv. Mišias ir švč. Sakramento adoraciją.

Comments


bottom of page