top of page

Tretininkų ordinas


TRETININKŲ - PASAULIEČIŲ ORDINAS

Tretininkų ordinas yra sudarytas iš pasauliečių narių, kurie nori dalyvauti mūsų misijoje ir pasaulietinėje kasdienybėje gyventi pagal mūsų dvasingumą. Stengdamiesi kasdieniame gyvenime būti tarsi naujas Žodžio įsikūnijimas savo namuose, darbuose, kasdienybėje ir kiekvienoje situacijoje.

Nariai, sudarantys Tretininkų ordiną, dalinasi Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos dvasingumu ir pasiaukoja Švenčiausiajai Mergelei Marijai kaip „meilės vergai“. Tretininkų yra prašoma, kad šie melstųsi už visą religinę šeimą ir ypač už naujus pašaukimus.

Tretininkų ordino statute rašoma: „Kaip pašvęstojo gyvenimo Institutai norime prijungti prie mūsų religinės šeimos visus tuos pasauliečius, kurie nori dalintis ir praturtinti dvasinį mūsų Įsikūnijusio Žodžio religinės šeimos lobyną per įvairius pasaulietinius įsipareigojimus, kad ir pasauliečiai taip pat būtų tarsi naujas Žodžio įsikūnijimas būtent pasaulietinio gyvenimo srityse, formuodami visą realybę su Įsikūnijimo šviesa ir pergale.“

Įsikūnijusio Žodžio pasauliečių Tretininkų ordinas siekia tokio pat tikslo kaip Įsikūnijusio Žodžio religinė šeima, kuri yra dviguba. Iš vienos pusės didesnė Dievo garbė ir sielų išganymas, stengiantis vesti į šventumą visus savo narius ir duoti šventumo pavyzdį visam pasauliui.

Iš kitos pusės, Įsikūnijusio Žodžio religinės šeimos Tretininkai įsipareigoja skirti visas jėgas, kad perteiktų Evangeliją į visas kultūras, tai reiškia pratęstų įsikūnijimą visame žmoguje, ypatingai parodant, jog Bažnyčia „turi autentišką pasauliečių sritį, neatskiriamai susijusią su Jos prigimtimi ir misija, kurios šaknys siekia Žodžio įsikūnijimo slėpinį ir ši misija vykdoma įvairiais būdais visiems Jos nariams“. Todėl šis Tretininkų ordinas ieško žemiškųjų dalykų pagal Dievo planą viską atnaujindamas Jėzuje Kristuje, skelbdamas Kristų kitiems. Tai turi būti daroma pirmiausia per gyvenimo pavyzdį, tikėjimo skleidimą, viltį, meilę, apšviečiant laikinąją realybę tuo, su kuo yra artimai susijusi, taip, kad žemiškieji dalykai be paliovos būtų įgyvendinami ir augtų pagal Kristų ir būtų Kūrėjo ir Atpirkėjo garbei.

Be to daugelis iš Tretininkų tampa mūsų apaštalavimo bendradarbiais (misijose, edukacinėje srityje, t.t.)

Tretininkų bendradarbiavimas skirtinguose Įsikūnijusio Žodžio religinės šeimos apaštalavimo darbuose pasireiškia įvairiais būdais: pagalba Gailestingumo darbuose, pagalba ir dalyvavimu liturgijoje, mūsų misijų Artimuosiuose Rytuose palaikymu malda, pasiaukojimais ir aktyviu dalyvavimu veikloje. Ypatingai turėtume paminėti apaštalavimą Už Gyvybę (Pro Life) ir knygų vertimą bei leidybą, katechezių vedimą. Mūsų Tretininkai su džiaugsmu bendradarbiauja ir skatina visas organizuojamas veiklas, kurios kartu tampa neįkainojamu palaikymu mūsų misionieriams. Tretininkai yra mūsų misionieriškų pastangų pagrindiniai pagalbininkai, įsitikinę, jog „misija yra visos Dievo tautos“ ir ne „tik kai kurių ekspertų“. Jie evangelizuoja kultūrą per savo pačių pašaukimą vykdydami ir atlikdami visas savo pareigas ir darbus pasaulyje ir kasdienybėje pagal Įsikūnijusio Žodžio dvasią ir taip veikdami prisideda prie pasaulio šventumo, skleisdami kitiems tą tvirtą tikėjimą, tą pačią viltį, kuri juos ragina, ir tą pačią meilę, kuria neabejotinai yra mylimi Dievo.

Yra trys priklausymo Tretininkų Ordinui būdai:

  1. Pašvęstieji pasauliečiai – žmonės, kurie gyvena pasaulyje ir visiškai atsiduoda Dievui, duoda privačius bet ne viešus įžadus (dėl to nėra vienuoliai, bet pašvęstieji pasauliečiai) pagal Įsikūnijusio Žodžio religinės šeimos dvasingumą. Kartu su duotais įžadais naudojasi įvairiais būdais, kad pilnai įgyvendintų savo pasišventimą: malda, Šventojo Rašto skaitymu, dažnu sakramentų priėmimu, dvasiniu palydėjimu, dvasinių pratybų atlikimu.

  2. Pasaulietinės asociacijos ir judėjimai. Pasauliečiai gali bendradarbiauti mūsų apaštalavimo darbuose ir misijose tose vietose, kur yra mūsų kongregacija.

Bendrystė su Įsikūnijusio Žodžio kongregacija – tai pats plačiausias, universaliausias priklausymo būdas. Šis būdas įtraukia visus tuos, kurie yra draugai, geradariai, tėvai, sekėjai, dioceziniai kunigai, kurie dalinasi mūsų religinės šeimos dvasia ir mus remia bet kokiu būdu.

Comments


bottom of page
<